pusty2

logopeda  Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego odnoszącego się do obszaru ROZWÓJ MOWY DZIECI, przyjmuje się, że:
„Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
 • mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
 • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
 • w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach. „

  Zajęcia logopedyczne kierowane są do dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz mogą utrudniać naukę i rozwój. Trwają 30 min., realizowane są indywidualnie, w odpowiednich warunkach i atmosferze przy użyciu pomocy logopedycznych i we współpracy logopedy z rodzicami i kadrą przedszkola.

Cele terapii logopedycznej:

 1. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
 2. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
 3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
 5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Metody pracy:

 1. Ćwiczenia oddechowe.
 2. Ćwiczenia głosowe.
 3. Ćwiczenia słuchowe.
 4. Artykulacyjne i aparatu artykulacyjnego.
 5. Leksykalne.
 6. Ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej .


Etapy pracy logopedycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie artykulacji:

 1. Diagnoza logopedyczna.
 2. Ćwiczenia przygotowujące do wywołania głoski.
 3. Etap wywoływania głoski.
 4. Utrwalanie głoski w izolacji.
 5. Utrwalanie głoski w sylabach.
 6. Utrwalanie głoski w wyrazach ( nagłos, śródgłos, wygłos)
 7. Utrwalanie głoski w połączeniach wyrazowych.
 8. Utrwalanie głoski w zdaniach.
 9. Utrwalanie głoski w dłuższych wypowiedziach kontrolowanych.
 10. Prawidłowa artykulacja w swobodnych wypowiedziach.