pusty2

PROCEDURA
PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r.
Nr 61 poz. 624 ze zm.),
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r.
Nr 108 poz. 908 ze zm.).
Cel procedury
Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do
przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) lub
upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury
Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do
przedszkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce
rodziców.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko
nauczycielowi lub personelowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do szatni i osobiście przekazać pracownikowi.
Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola
bezpośrednio od nauczyciela.
2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przekazania do momentu odebrania go przez rodziców.
3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od
momentu jego wejścia do przedszkola do momentu odebrania go przez rodziców.

Sposób prezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach
organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 

Opis procedury

I. Przyprowadzanie dzieci

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają
rodzice/opiekunowie prawni.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi bądź personelowi w szatni przedszkola. Rodzice nie mogą wchodzić do sal ani innych pomieszczeń przedszkola. Rodzice dzieci trzy i czteroletnich mogą wejść do szatni, Rodzice pięcio i sześciolatków - przekazują dziecko personelowi w drzwiach szatni / dziecko obsługuje się samodzielnie, pod okiem persolenu w szatni / 

3. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać dziecko w godzinach od 7:00 najpóźniej do 9:00. W przypadkach losowych i sporadycznych spóźnień należy poinformować o tym nauczyciela prowadzącego grupę poprzedniego dnia lub w dniu spóźnienia najpóźniej do g. 9:00. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola w przypadku notorycznych i nieusprawiedliwionych spóźnień.

4. Nauczyciel przedszkola bierze pełną odpowiedzialność za przekazane mu dziecko, ale nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć bez zakomunikowania o tym fakcie nauczycielowi lub personelowi.

5. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko
zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi
i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest
ono zdrowe.

7. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji
wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan
podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy. 

II. Odbieranie dzieci

1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby
dorosłe przez nich upoważnione oraz w godzinach 14:30 - 17:00.

2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko
w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez
rodziców/opiekunów prawnych.

3. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność
danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

4. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów
prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

5. Jeśli w porze odbioru dzieci przebywają w budynku, rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka zgłasza się przez domofon i czeka na dziecko. Personel przyprowadza młodsze dziecko do szatni/ starsze wyprowadza z budynku i osobiście przekazuje dorosłemu.

6. Gdy dzieci w porze odbioru przebywają na placu zabaw, rodzic czeka przy wyznaczonym miejscu (żółta linia na chodniku) aż nauczyciel lub personel osobiście przekaże dziecko rodzicowi lub upoważnionej osobie. Od razu po przekazaniu dziecka rodzic lub opiekun wychodzą z przedszkola.

7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie
zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez
rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.
Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną
ustnie. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę.

8. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez
rodziców rodzeństwem, zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o ruchu drogowym – zezwala
on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która ma co najmniej
dziesięć lat.

9. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie
uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub
opiekunów prawnych.Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.

10. Brak możliwości odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone orzeczeniem sądowym.

11. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę
osobę do tego upoważnioną.

12. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka
od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego
w zastępstwie opiekę nad dziećmi.

13. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód
osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.

14. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.

15. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są
odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.

16. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby
przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej
osobie. Po przekazaniu dziecka rodzicowi lub osobie upoważnionej nauczyciel nie odpowiada już za jego bezpieczeństwo.

17. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach
przyprowadzania i odbierania dzieci.

III.Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po
dziecko osoby niemogącej sprawować opieki
1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17:30.
2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy
przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani, we własnym
zakresie, do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji przedszkole oraz
osobę wcześniej upoważnioną do odbioru dziecka.
3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest
zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru
o zaistniałej sytuacji.
4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel.
komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób
upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez
pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który
podejmuje decyzję o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań
przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez
świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej.
Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane
z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja. 

IV.Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko
z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem
alkoholu lub narkotyków


1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta
zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru
dziecka osobę.
2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu
odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
3. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy
nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor
placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych
krokach.
4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice
przebywają w domu) dyrektor może:
a) skontaktować się z osobami wcześniej upoważnionymi przez rodziców do odbioru
dziecka.
b) gdy nie ma możliwości kontaktu z drugim rodzicem oraz z osobami wcześniej
upoważnionymi do odbioru dziecka, dyrektor może wspólnie z policją podjąć
decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do
pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej).
5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu
działań.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko
z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca
może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność,
powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania
sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.
7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad
określonych w niniejszych procedurach.
8. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie
nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję lub terenowy
ośrodek pomocy społecznej lub wydział rodzinny sądu rejonowego.

V. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców
rozwiedzionych lub żyjących w separacji
1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie,
o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania
przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym
postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru
nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę
nad dzieckiem.