pusty2

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w czasie trwającej pandemii

W Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

1 Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określa dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

2 Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

3 W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

4 Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5 Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

6 Ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz.

7 Zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami .

8  Przy wejściu do przedszkola umieszczony płyn do dezynfekcji rąk

9 Pracownicy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

10 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

11 Wyłączone źródełko wody pitnej, dystrybutory wody w salach obsługiwane przez nauczyciela

12  Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.

13 Codzienna dezynfekcja urządzeń na przedszkolnym placu zabaw.

14 Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

15 Dzieci przychodzące do przedszkola, mają być odebrane przez pracownika szatni w drzwiach przedszkola, poddane procedurze dezynfekcji i przy pomocy pracownika doprowadzone do właściwej Grupy

16 Całkowity zakaz wchodzenia Rodziców na teren przedszkola.

17 Jeśli dziecko odbierane jest w porze przebywania na placu zabaw – Rodzic ma obowiązek zaczekać w wyznaczonym miejscu i sprawnie opuścić z dzieckiem teren przedszkola.

18 Od 6 maja do odwołania, dzieci można przyprowadzać i odbierać tylko od strony ulicy Piaszczystej w godzinach 7:00 - 9:00 oraz 14:30 - 17:30 Poza wyznaczonymi godzinami drzwi przedszkola będą zamknięte na klucz

Zachowanie szczególnych środków ostrożności

1 Zapoznanie pracowników z procedurami postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

2  Przeprowadzenie spotkania z pracownikami i zwrócenie uwagi, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

3  W miarę możliwości nie angażowanie w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60 roku życia.

4 W miarę możliwości unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

5 Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

6  Umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

7 Przygotowanie ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

8 Dostępność płynów dezynfekujących w każdej Sali gdzie przebywają dzieci.

9  Bezpieczna organizacja spożywania posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z programem wyparzania.

10 Wyjaśnienie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

11 Nie organizowanie wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

12 Usunięcie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je systematycznie dezynfekować.

13 Wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę

14 Zwracanie uwagi, na częste i regularnie mycie rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

15 Zorganizowanie pokazu właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.

16 Unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Obowiązki Rodziców

1 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, Rodzice mają obowiązek przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

2 Obowiązek zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

3 Przyprowadzić można do placówki jedynie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

4 Bezwzględny zakaz posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Obowiązek Wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

5  Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślenie że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

6 Obowiązek  Zwrócenia uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Obowiązek dawania dobrego przykładu, przez stosowanie się do ogólnych wytycznych Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

ZADANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  1. 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE. KATAR TO TAKŻE CHOROBA. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.
    2. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci przedszkolu nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.
  2. 5. Gdy dziecko skarży się na ból głowy, ucha, ma podwyższoną temperaturę ciała, wymioty i inne objawy niezagrażające jego zdrowiu i życiu, ale stanowiące dyskomfort zdrowotny i mogące być objawem rozwijającej się choroby, musi być natychmiast odizolowane od grupy dzieci zdrowych / w przeznaczonym do tego pomieszczeniu / nauczyciel zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, prosi rodziców o natychmiastowe odebranie chorego dziecka z przedszkola
  3. 6. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać dziecka z placówki osobiście, mogą upoważnić inną osobę – zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”.
  4. 7. Dziecko do czasu przybycia rodziców pozostaje w izolatce pod opieką nauczyciela, dyrektora lub innej osoby z personelu przedszkola.
  5. 8. Po dokonanej diagnozie lekarskiej Rodzic niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola o stanie zdrowia dziecka
  6. 9. Przedszkole niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu podejrzenia lub potwierdzonego przypadku koronawirusa u dziecka