pusty2

PROCEDURA– BEZPIECZNY POBYT DZIECI NA PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW

1. Wyjścia na świeże powietrze powinny być organizowane przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Czas zabaw ustala się indywidualnie, stosownie do warunków atmosferycznych.

2. Nie uwzględnia się indywidualnych prośb rodziców o pozostawienie dziecka w budynku ze względu na stan zdrowia.

4. Rodzice zobowiązani są do dostosowania ubioru dziecka do warunków

pogodowych (dzieci muszą posiadać czapkę, szalik i rękawiczki zimą oraz nakrycie głowy chroniące przed słońcem latem, przez cały rok zaleca się ubiór na tzw. „cebulkę”, czyli warstwowo).

5. W okresie zimowym przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać na podwórku przy temperaturze niższej niż -10 °C, podczas zawiei, gołoledzi oraz innych niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

6. W okresie letnim przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać w pełnym słońcu przy temperaturze powyżej 30 °C (mierzone w cieniu). Należy unikać wychodzenia na dwór w godzinach największego nasłonecznienia oraz zapewnić dzieciom dostęp do napojów.

7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw na świeżym powietrzu

odpowiada nauczyciel oraz pomoc nauczyciela.

8. Nauczyciel jest zobowiązany do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką przed wyjściem (w szatni) i przed powrotem dzieci do budynku.

9. Nauczyciel sprawdza przed wyjściem czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane, czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby (szaliki, czapki, rękawiczki), czy zmieniły obuwie.

10. Podczas zabaw na placu przedszkolnym dzieci przebywają tylko

w miejscach widocznych dla nauczyciela.

11. Dzieci chcące skorzystać z toalety mogą pójść do budynku przedszkolnego za wyłączną zgodą nauczyciela, w grupach młodszych są prowadzone przez pomoc nauczyciela.

12. Rodzic, odbierający dziecko z placu zabaw ma obowiązek osobiście przyjść po dziecko na teren placu i poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka.

13. Z chwilą odebrania dziecka z przedszkola rodzic (upoważniona do odbioru osoba) całkowicie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka i jego zabawy w budynku i na terenie ogrodu oraz za przestrzeganie „Regulaminu korzystania z urządzeń placu zabaw”.

14.  Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi

i zareagowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka np. zagrażającego jego zdrowiu.