pusty2

Koncepcja Pracy Przedszkola

Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie

DANE PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA
 • Przedszkole ma swoją siedzibę w dwóch budynkach będącym własnością Zgromadzenia przy ul. Piaszczystej 8 w Krakowie.
 • Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana z siedzibą w Krakowie przy ul. M.Tajber 1.
 • Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez kościół katolicki .
 • Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej, personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II oraz w oparciu o wartości, które swoim życiem i posłannictwem ukazała Założycielka Zgromadzenia – Matka Paula Zofia Tajber. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz o przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągniecie dojrzałości szkolnej.
 • Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 • Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.
 • Organizacja i opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

PRZEDSZKOLE REALIZUJE POWYŻSZE CELE I ZADANIA POPRZEZ

Przedszkole realizuje zadania wychowawcze zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi, z uwzględnieniem wieku dziecięcego i jego potrzeb rozwojowych:

 • Zapewnienie opieki w atmosferze akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa
 • Kształtowanie właściwego obrazu Boga
 • Wdrażanie do codziennej modlitwy i czynnego uczestnictwa co najmniej raz w miesiącu na Mszy św.
 • Wychowywanie do miłości Boga i Matki Najświętszej
 • Pomaga odkrywać siebie, drugiego człowieka i otaczający świat jako dar od Boga
 • Wyrabianie szacunku wobec siebie i drugiego człowieka
 • Uczy miłości do Ojczyzny
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich zaspokojenia
 • Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka
 • Rozwijanie wrażliwości moralnej
 • Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, krajem rodzinnym
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej.
 • Wspieranie dziecka uzdolnionego
 • Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym
 • Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

WYCHOWANIE I OPIEKA W PRZEDSZKOLU OPARTE SĄ NA ZASADACH PERSONALIZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO; każde dziecko ma prawo do:

 • Akceptacji takim jakim jest
 • Życzliwego traktowania
 • Zapewnienia mu higieny pracy umysłowej
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
 • Ochrony i poszanowania godności osobistej
 • Poszanowania własności osobistej
 • Partnerskiej rozmowy na każdy temat
 • Spokoju i samotności ,gdy tego potrzebuje
 • Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

ZASOBY LUDZKIE

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kompetencje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego
 • zespół specjalistów: logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, ogólno-rozwojowej, nauczyciel tańca, nauczyciel rytmiki, gry w szachy oraz nauczyciel języka angielskiego.

ZASOBY MATERIALNE

 • sale wyposażone w różne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci
 • sala ćwiczeń rytmiczno- gimnastycznych
 • plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci i wyposażony w sprzęt terenowy

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola na miarę swoich możliwości jest:

 • człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych.
 • W swoich wyborach kieruje się najwyższą wartością jaką jest Bóg i wybiera dobro innych
 • Dąży do wolności zna i akceptuje swoją wartość jako osoby
 • Rozwija swoje dary i talenty
 • Jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną
 • Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką
 • Jest w znacznym stopniu samodzielny, zaradny, komunikatywny, otwarty, wrażliwy, twórczy, ciekawy świata, poszukujący

IDEAŁ WYCHOWAWCY

Nauczyciel w naszym przedszkolu:

 • Jest osobą kierującą się w życiu wartościami chrześcijańskimi, jest otwarty ,dobry, prawy, uczciwy, szanuje siebie i innych, jest życzliwy odpowiedzialny i twórczy
 • Potrafi przyznać się do błędów, jest człowiekiem godnym zaufania, osobą wytrwałą i  konsekwentną w swoim działaniu
 • Jest kompetentny wykwalifikowany, zaangażowany w pracę z dziećmi
 • Poszerza swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach
 • Jest empatyczny, rozumie potrzeby innych, wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych. To kreator twórczej i aktywnej postawy dziecka.
 • Wspiera dziecko w momentach trudnych i sukcesach.

TWORZENIE DOBREGO KLIMATU I TROSKA O KULTURĘ

Pracownicy przedszkola:

 • Tworzą pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na środowisko wychowawczo- dydaktyczne placówki
 • Utrzymują przyjazne relacje z rodzinami dzieci
 • Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej
 • Świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich

Kodeks przedszkolaka:

 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
 3. Szanuję cudzą własność.
 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować, i tego samego oczekuję od innych.
 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym
 7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
 8. Próbuję samodzielnie rozwiązać sytuację problemową, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 9. Stosuję formy grzecznościowe; proszę, dziękuję, przepraszam.
 10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

Systemy motywacji stosowane w przedszkolu

System motywowania dzieci.

 • Ukazywanie dziecku jego mocnych stron.
 • Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków .
 • Pokazywanie ze dziecko potrafi więcej niż myśli.
 • Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.
 • Dodawanie pewności siebie przez powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

System nagradzania dzieci.

 • Pochwała w obecności innych dzieci.
 • Pochwała dla rodziców.
 • Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.
 • Okazanie przez nauczyciela akceptacji i pochwały przez przytulenie pogłaskanie po głowie itp.

System konsekwencji.

 • Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.
 • Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.
 • Odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy.
 • Pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki.
 • Omówienie nagannego zachowania z grupą dzieci.

System diagnozowania osiągnięć dzieci

 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej
 • Szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • Prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
 • Teczek prac, kart pracy i innych dokumentów
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • Albumów, kronik
 • Materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • Rozmów

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • Ankiet
 • Rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • Arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania.
 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
 • Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
 • Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej
 • Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola
 • Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców: warsztaty dla rodziców
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, władzami samorządowymi itp.
 • Włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym