pusty2

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA

„Wzrastamy w Promieniach Duszy Chrystusowej”

ROZDZIAŁ I
Specyfika Niepublicznego Przedszkola Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Jako placówka katolicka, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, uczymy naszych wychowanków wraz z ich rodzinami życia opartego na fundamencie wiary oraz staramy się wprowadzać ich w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola, wspólna wymiana doświadczeń, wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogactwo form współpracy służy dobru dziecka i jego rodziny.
Praca wychowawcza w naszej placówce ukierunkowana jest na:
- wychowanie w duchu katolickim poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem,
- współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym, harmonijnym rozwoju,
- towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie,
- pomoc dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg.
Działania edukacyjne prowadzone są w siedmiu oddziałach przedszkolnych obejmujących grupy dzieci 3, 4, 5, i 6 – letnich. Dzieci 5 i 6 –letnie objęte są rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Do prowadzenia zajęć z rytmiki, gimnastyki ogólnorozwojowej, korekcyjnej, języka angielskiego, szachów i tańca w placówce zatrudnieni są specjaliści z danej dziedziny.

1.2 Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

Amadeo Cencini w jednej ze swoich książek napisał, że „Charyzmat jest rodzajem mozaiki stworzonej przez Ducha Świętego, mozaiki, w której każda kartka posiada własne miejsce i swoją nieodzowną funkcję dla piękna całości.” Dlatego też „nie może być tylko generalnym wskazaniem sposobu życia czy też ogólnikowym ascetyczno – duchowym wezwaniem. (…) W nim to w pełni odnajduję moje „ja” i moje powołanie, ponieważ (…) jest on szczegółową i precyzyjną propozycją, obejmującą wszystkie aspekty mojej egzystencji nadającą jej niepowtarzalny koloryt. „Matka Paula Zofia Tajber zdawała sobie sprawę z tego jak ważne jest określenie tego daru w jej Zgromadzeniu.
Matka Paula umacniała się w przekonaniu, że Zgromadzenie Najświętszej Duszy Chrystusa Pana ma służyć innym i dzielić się swoim charyzmatem. Pisała m.in. „… trzeba zawsze uprzytomniać sobie tę radosną, drogą dla nas prawdę - że Jezus, żyjący w nas, chce udzielać się Swoim towarzyszom małym, więc właściwie On przez nas będzie ich zachęcał, pouczał, kochał, kierował, wpływał, będzie łaski wszelkie zlewał na ich młodociane dusze. Dlatego też trzeba zawsze ze świętą ochotą i wdzięczną radością pełnić ten obowiązek pośrednictwa między wyżej wymienionymi duszami, a Panem Jezusem, który nami chce się posługiwać, chce nas mieć powiernikami Swojej Dobroci, Miłości i Szczęścia.” W innym miejscu o odpowiedzialności Nauczycieli pisze tak: „Osoba, kierująca gronem „Towarzyszy młodości P. Jezusa”, musi ze świętą bojaźnią spełniać ten urząd. Powinna sobie dobrze zdać sprawę i zawsze z radością wdzięczną uprzytamniać, iż istotnie ona w tych młodocianych duszach, za łaską Ducha Świętego, daje życie Jezusowi. Jezus pod jej miłosnym wejrzeniem i pracą gorliwą się zradza i potęguje w duszach młodocianych; ona staje się przez tę pracę Jego troskliwą Matką.”


ROZDZIAŁ II
Charakterystyka programu wychowawczego „Wzrastamy w Promieniach Duszy Chrystusowej”
Program wychowawczy naszego przedszkola powstał w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w naszej placówce. Jest on zgodny z charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej oraz obowiązującą Podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Celem ogólnym naszego programu wychowawczego jest:
- wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
- sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki,
- pomoc rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczenie w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,
- ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami dziecka), a także osobami i instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność przedszkola,
- przygotowanie dzieci do nauki w szkole,
- preferowanie chrześcijańskiego modelu wychowania (wychowanie prawego człowieka, dobrego katolika),
- zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, takich jak:
- poczucie bezpieczeństwa,
- miłości,
- akceptacji.
Wychowanie i opieka w naszym przedszkolu, oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego. Każde dziecko ma prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – opiekuńczym oraz do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczego i dydaktycznego.

2.1 Podstawy opracowania programu
Podstawę do opracowania programu wychowawczego stanowią: przesłanki pedagogiki personalistycznej, poglądy i sugestie sługi Bożej Matki Pauli Zofii Tajber, charyzmat Sióstr Duszy Chrystusowej i praktyka pedagogiczna wynikająca z tradycji i współczesnej działalności oświatowej i opiekuńczo – wychowawczej Zgromadzenia oraz obowiązująca Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Podczas pracy nad programem wychowawczym Wzrastamy w Promieniach Duszy Chrystusowej korzystano ze współczesnych osiągnięć nauki i praktyki pedagogicznej, aby w sposób odpowiadający aktualnej rzeczywistości wychowania przedszkolnego, zaadoptować to, co wynika ze specyfiki charyzmatu oraz myśli pedagogicznej Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana – Matki Pauli Zofii Tajber.

2.2 Założenia programu

Matka Założycielka pracę wychowawczą opierała na Ewangelii. Jej główne założenia pedagogiczne to:
- ukazywanie prawdy,
- zwrócenie człowieka ku Panu Bogu,
- kształtowanie rozumu, serca i woli,
- ochrona przed złymi wpływami,
- całkowite zaangażowanie w sprawę wychowania, nie tylko w przedszkolu, ale wspomaganie rodziny przez dzielenie się wiedzą pedagogiczną uzupełniającą doświadczenie rodziców,
- tworzenie jednej linii wychowawczej,
- duchowe wspomaganie rodzin przez modlitwę,
- zaszczepianie patriotyzmu i umiłowanie Ojczyzny,
- ukazywanie piękna przyrody, zachęcanie do korzystania ze świeżego powietrza i sportu.

2.3 Cele szczegółowe

Program wychowawczy w naszym przedszkolu obejmuje:
ROZWÓJ DUCHOWY

Cel główny: poznanie zasad wiary
Cele pośrednie:


- dziecko potrafi rozróżniać dobro i zło,
- dziecko zna wartość kontaktu z Bogiem,
- dziecko potrafi kierować się zasadami chrześcijańskimi,
- dziecko potrafi dzielić się wiarą z rodzicami i z innymi,
- dziecko ma pragnienie modlitwy,
- dziecko potrafi uczestniczyć w życiu liturgicznym Kościoła razem z rodzicami,
- dziecko potrafi dzięki wierze w Boga i poznanym zasadom wiary kochać i szanować drugiego człowieka.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Cel główny:
profilaktyka zdrowotna
Cele pośrednie:
- dziecko potrafi rozładować napięcie emocjonalne poprzez zajęcia rytmiczne, gry i zabawy ruchowe,
- dziecko potrafi stosować zasady higieny z zakresu żywienia i wypoczynku,
- dziecko ma opanować czynności samoobsługowe,
- dziecko potrafi zrezygnować z mediów na rzecz różnych zabaw ruchowych i rozwijających.

ROZWÓJ INTELEKTUALNY

Cel główny:
poszukiwanie prawdy
Cele pośrednie:
- dziecko poznaje i rozumie siebie i świat,
- dziecko potrafi wyrażać myśli i uczucia,
- dziecko potrafi odkrywać własne możliwości,
- dziecko potrafi integrować zadania i treści przekazywane przez nauczyciela.

ROZWÓJ MORALNY

Cele główne:
- myślenie wartościujące,
- umiejętność oceny własnych zachowań,

- autentyzm działań, otwartość, ufność.
Cele pośrednie:
- dziecko odróżnia dobro od zła,
- dziecko umie dokonywać właściwych wyborów – opowiada się za wyższą wartością,
- dziecko zauważa dobro w drugim człowieku,
- dziecko w konkretnej sytuacji stosuje formy grzecznościowe,
- dziecko podejmuje próby samooceny i oceny innych zachowań,
- dziecko wierzy we własne siły,
- dziecko zna możliwości własne i innych.

KSZTAŁCENIE WOLI

Cele główne:
- stawianie celów i osiąganie ich,
- aktywność,
- pracowitość, wytrwałość, odpowiedzialność.
Cele pośrednie:
- dziecko zna i stosuje różne sposoby rozwiązywania zadań,
- dziecko doprowadza zadania do końca,
- dziecko bierze udział w grach, zabawach, zajęciach ruchowych,
- dziecko obserwuje, eksperymentuje i odkrywa otaczającą rzeczywistość,
- dziecko pełni z odpowiedzialnością powierzone mu obowiązki, dyżury, itp.
- dziecko szanuje pracę swoją i innych.

2.4 Treści wychowawcze

Wśród wielu wartości, które w wychowaniu prawego człowieka i dobrego katolika można, a nawet trzeba wziąć pod uwagę, wybrałyśmy w naszym przedszkolu te, które pomogą dziecku odkryć niezwykłość i indywidualizm swego istnienia oraz możliwości własnego rozwoju, a także pozwolą mu „doświadczyć” i pokochać Boga jako Najwyższą wartość, a co za tym idzie – drugiego człowieka. Aby osiągnąć ten cel ustaliłyśmy następującą hierarchię wartości ważnych dla wychowania w naszym przedszkolu:

1. BÓG – Ten, który jest Tajemnicą, celem i sensem naszego życia, Najwyższą Wartością.
2. MIŁOŚĆ – wyrażona w przykazaniu Miłości, które dał nam Jezus Chrystus; można ją rozpatrywać w trzech płaszczyznach:
- Miłość Boga - przez kształtowanie ducha modlitwy, życie sakramentalne i wiarę w codzienności.
- Miłość człowieka – wychowanie do przebaczenia, szacunku, akceptacji i tolerancji.
- Miłość siebie – akceptacja siebie takim jakim się jest, wiara we własny rozwój.

3. PRAWDA – życie w prawdzie, mówienie o czymś co jest zgodne ze stanem faktycznym, z rzeczywistością, niekłamanie, szczerość, samoświadomość.
4. DOBRO – jako wartość uniwersalna odnosi się do człowieka i całego świata stworzonego, to pozytywne działanie człowieka, dążenie ku szczęściu; łagodność.
5. GODNOŚĆ – znajomość swojej wartości jako człowieka i jako jednostki „wiem kim jestem”.
6. WOLNOŚĆ – poszanowanie dla ludzkich wyborów; odpowiedzialność za swoje wybory; nie wolność od zasad i norm lecz wolność ku wartościom.
7. PATRIOTYZM - rozumiany jako miłość do ojczyzny (poznawanie jej krain geograficznych, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca);
- poszanowanie jej historii, opowiadanie się za prawdą rozpoznawanie i poszanowanie symboli swego kraju, miejscowości (godło, flaga, barwy narodowe, hymn, herb miasta);

- dostrzeganie piękna i wartości sztuki i dorobku polskiej nauki i kultury.
8. SZACUNEK - okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem;
- utrwalenie form grzecznościowych; poszanowanie pracy
9. PIĘKNO - kształtowanie wrażliwości na Boga, człowieka, przyrodę, muzykę, sztukę;
- umiejętność rozróżniania piękna od brzydoty (pomoc w wybieraniu dobrych wartości);
- kształtowanie delikatności, estetyki i czystości

2.5 Opis sposobu realizacji celów

ROZWÓJ DUCHOWY

Cel: poznanie zasad wiary

Umiejętności i postawy w poszczególnych sferach rozwoju dziecka Tematyka Działania wychowawcze Spotkania z rodzicami Metody i formy realizacji
- dziecko potrafi rozróżnić dobro i zło Zasady życia w grupie - zakres obowiązków, dyżurów Konferencja dla Rodziców - modlitwa, katecheza, Eucharystia,
- dziecko zna wartość kontaktu z Bogiem „Modlitwa w moim życiu” - włączenie dzieci i rodziców w życie liturgiczne Kościoła - Msze św. Jasełka

- piosenki religijne,

kazanie, Eucharystia, losowanie lampionu adwentowego

- dziecko potrafi kierować się zasadami chrześcijańskimi „Jestem dobrym chrześcijaninem” - prezentacja postaw prospołecznych i postaci świętych - Słowo pisane: czasopisma i literatura o tematyce religijnej udostępnione rodzicom

- filmy animowane o tematyce chrześcijańskiej

- czytanie Pisma św. i życiorysów świętych

- dziecko potrafi dzielić się wiarą z rodzicami i innymi ludźmi „Jestem apostołem - przełamywanie barier, pokonywanie nieśmiałości u dzieci

- Jasełka

- Opłatek przedszkolny

- Msze św. z Rodzicami

- modlitwa

- wystawienie inscenizacji o Bożym Narodzeniu (jasełka)

- czytanie Słowa Bożego, śpiewanie kolęd, składanie sobie nawzajem życzeń świątecznych

- śpiew piosenek w chórku dziecięcym

- modlitwa spontaniczna dzieci

- dziecko ma pragnienie modlitwy „Jestem dzieckiem Bożym” - ukazywanie Jezusa jako Przyjaciela, z którym możemy rozmawiać - czynne uczestnictwo rodziców we Mszy św. i uroczystościach przedszkolnych - codzienna modlitwa w sali przedszkolnej uwzględniająca poszczególne okresy roku liturgicznego
- dziecko potrafi dzięki wierze w Boga i poznaniu zasad wiary kochać i szanować drugiego człowieka „Kocham każdego człowieka” - uwrażliwianie na potrzeby innych - włączanie rodziców w akcje charytatywne, np. zbiórki na misje, szlachetna paczka - zbiórka rzeczy i słodyczy na misje

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Cel: profilaktyka zdrowotna – dziecko potrafi rozładować napięcia emocjonalne poprzez zajęcia rytmiczne, gry i zabawy ruchowe.

Umiejętności i postawy w poszczególnych sferach rozwoju dziecka Tematyka Działania wychowawcze Spotkania z rodzicami Metody i formy realizacji
- dziecko potrafi stosować zasady higieny z zakresu żywienia i wypoczynku

- „Ja i moje zdrowie”

- „Bawimy się wspólnie”

- promowanie zdrowego stylu życia

- nazywanie przeżywanych uczuć

- doskonalenie komunikacji w grupie, - przestrzeganie zasad i reguł bezpieczeństwa

-zebrania grupowe na temat profilaktyki zdrowia

- udział w konkursach promujących zdrowie

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

-spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia,

- wizyta w gabinecie dentystycznym,

-wspólne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

- dziecko ma opanowane czynności samoobsługowe - „Jestem samodzielny”

- wyrabianie nawyków prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalnego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole,

- wyrabianie nawyków higienicznych

-zebrania z rodzicami, spotkania z psychologiem

- wypełnianie co-dziennych dyżurów: nakrywanie naczyń przed posiłkami

- staranne mycie rąk i zębów

- utrzymywanie porządku w łazience

- prawidłowe korzystanie z toalety

- dziecko potrafi rezygnować z oglądania bajek, grania w gry komputerowe na rzecz zabaw ruchowych i rozwijających - „Sport to zdrowie” - znajomość zagrożeń przeciwko zdrowiu i życiu człowieka wypływających z braku lub niewielkiego ruchu fizycznego

- wspólne wycieczki z rodzicami

- aktywny udział rodziców w festynie rodzinnym

- przykład własny

- zawody sportowe

- zabawy i gry zespołowe na festynie rodzinnym,

ROZWÓJ INTELEKTUALNY

Cel: poszukiwanie prawdy

Umiejętności i postawy w poszczególnych sferach rozwoju dziecka Tematyka Działania wychowawcze Spotkania z Rodzicami Metody i formy realizacji
- dziecko poznaje i rozumie siebie i świat - „Ja i wszechświat”

-wyrabianie poczucia własnej tożsamości

- jestem człowiekiem obywatelem, cząstką wszechświata

- wspólne wycieczki: muzeum regionalne,

teatr, góry, gospodarstwo wiejskie itp.

- wycieczki tematyczne
- dziecko potrafi wyrazić swoje uczucia i myśli - „Myślę i czuję” -uczenie zachowań asertywnych, wyrabianie umiejętności i słuchania siebie nawzajem i przyjmowania inności drugiego człowieka

-uczestnictwo w zajęciach otwartych na temat wyrażania przez dzieci myśli i uczuć

- warsztaty dla rodziców i dzieci

-rozmowa kierowana,

- prace plastyczne

- dziecko potrafi odkrywać własne możliwości - „Ja to potrafię”

- wzmacnianie mocnych stron dziecka

- stosowanie pochwał

- rozmowy indywidualne: zachęcanie rodziców do wzmacniania mocnych stron dziecka w domu

- korzystanie z encyklopedii dla dzieci

- zawody sportowe - uroczystości przedszkolne: recytacja, śpiew, odgrywanie ról w przedstawieniach

- dziecko potrafi integrować zadanie i treści przekazywane przez nauczyciela - „Uczę się myśleć”

- wyrabianie koncentracji dziecka, analizy i syntezy słuchowej

- bogacenie słownictwa

- stwarzanie sytuacji problemowych wyzwalających aktywność i uważne słuchanie

- praca indywidualna z dzieckiem w domu

- rozwiązywanie zagadek tematycznych,

- aktywny udział w zajęciach dydaktycznych

- zajęcia indywidualne

ROZWÓJ MORALNY

Cel: moje prawa i prawa innych

Umiejętności i postawy w poszczególnych sferach rozwoju dziecka Tematyka Działania wychowawcze Spotkania z Rodzicami Metody i formy realizacji
- dziecko potrafi odróżnić poprawne i niewłaściwe zachowanie  „W krainie baśni” - zaprezentowanie postaw pro społecznych - zapoznanie z regułami obowiązującymi dzieci w przedszkolu - drama
- dziecko umie dokonywać właściwych wyborów „Ważne decyzje” - dokonywanie wyborów moralnych i poddawanie ich własnej ocenie - przedstawienie treści Regulaminu przedszkola

- burza mózgów

- film animowany X przykazań

- scenki

- dziecko w konkretnej sytuacji stosuje formy grzecznościowe „Czarodziejskie słowa” - wyrabianie nawyku używania form grzecznościowych: „proszę”’, „dziękuję”, „przepraszam” - zebranie z rodzicami - pogadanka, zabawa tematyczna
- dziecko podejmuje próby samooceny i oceny innych zachowań - „Kontrakt grupowy” - ustalenie grupowych zasad postępowania  

- rysunek

- rozmowa kierowana

- dziecko wierzy we własne siły - „Dzień Mamy i Taty” - przygotowanie upominków i krótkiej akademii dla rodziców - Msza święta

- upominki

- wiersze, piosenki

- dziecko zna możliwości własne i innych - „Już to potrafię” - przygotowanie prezentów dla innych - warsztaty „Jak budować więź z dzieckiem” - zabawy plastyczne: upominki

KSZTAŁCENIE WOLI

Cel: kształtowanie swojego charakteru

Umiejętności i postawy w poszczególnych sferach rozwoju dziecka Tematyka Działania wychowawcze Spotkania z Rodzicami Metody i formy realizacji
-dziecko zna różne sposoby rozwiązywania zadań - „Niedziela w rodzinie” - prezentowanie różnych sposobów i metod rozwiązania zadań - konferencja - drama
- dziecko doprowadza zadania do końca - „Bierzemy udział w przedstawieniu” - organizowanie różnych przedsta-wień i krótkich inscenizacji - pomoc w przygotowaniu dekoracji i strojów na przedstawienia - inscenizacja
-dziecko bierze czynny udział w grach, zabawach, zajęciach ruchowych - „Lubimy się bawić” - organizowanie zabaw grupowych - bal karnawałowy, festyn rodzinny - konkursy, zawody sportowe, zabawy ruchowe
-dziecko obserwuje, eksperymentuje i odkry-wa otaczającą rzeczywistość - „Obserwujemy jak ciekawy jest ten świat” - organizowanie wycieczek, wyjazdów, zajęć badawczych - wycieczki, wyjazdy rodzinne - wycieczka, obserwacja, zabawa badawcza
-dziecko odpowiedzialnie wykonuje powierzone mu obowiązki i dyżury - „Pełnimy dyżury” - ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych - spotkanie z psychologiem na temat możliwości rozwoju dziecka - wykonanie plakietek rozwoju
- dziecko szanuje pracę swoją i innych - „Bawimy się zgodnie” - organizowanie zabaw na placu przedszkolnym dla wszystkich dzieci - festyn, dzień dziecka - zabawy swobodne, tematyczne, konstrukcje ruchowe

KSZTAŁCENIE ZDOLNOŚCI SPOSTRZEGANIA I KOJARZENIA

Cel: rozwijanie logicznego myślenia

Umiejętności i postawy w poszczególnych sferach rozwoju dziecka Tematyka Działania wychowawcze Spotkania z Rodzicami Metody i formy realizacji
- dziecko potrafi obserwować, dostrzegać, że jest osobą cielesno-duchową, widzi różnice między ludźmi i jest tolerancyjne

- „Tworzenie autoportretu”

- „Zapoznanie z historią stworzenia człowieka”

- rysowanie autoportretu,

- nabywanie umiejętności w zakresie samoobsługi

- poznawanie siebie i innych

- referat, konferencje,

- Wielkopostny Dzień Skupienia

- katecheza,

- zajęcia dydaktyczne

- rozmowy

- spotkanie z lekarzem i pielęgniarką

- dziecko potrafi dokonać właściwych wyborów w oparciu o wartości - „Spotkanie z teatrem i bajką” - pomoc w dokonywaniu oceny zachowań własnych i innych - konferencja na temat złego wpływu bajek i wykorzystywania dobrych bajek - rozmowa, pogadanka, scenki
- dziecko zna historię i kulturę swojego ojczystego kraju - „Moja mała Ojczyzna” (rejon, miasto, wieś). Polska to moja Ojczyzna

- nauka hymnu narodowego

- poznanie barw narodowych, godła Polski, herbu miasta

- zapoznanie z polskimi i regionalnymi tradycjami

- prezentacja zawodów rodziców

- wycieczki krajoznawcze

- zwiedzanie muzeum, udział w konkursach tematycznych

 

UKIERUNKOWANIE UCZUĆ I EMOCJI

Cel : ukształtowanie wrażliwości uczuciowej i emocjonalnej

 

Umiejętności i postawy w poszczególnych sferach rozwoju dziecka Tematyka Działania wychowawcze Spotkania z Rodzicami Metody i formy realizacji
-dziecko potrafi wyrażać stany emocjonalne swoje i innych „Święto Mamy i Taty” - przygotowanie dzieci do odgrywania ról  

- wiersze, piosenki

- rozmowa tematyczna

- praca indywidualna z dzieckiem

- dziecko zna sposoby rozwiązywania konfliktów i odreagowywania napięć - „Moi koledzy, moje koleżanki” - ukazanie sposobów rozwiązywania konfliktów - spotkanie z psychologiem na temat eliminowa-nia zachowań agresywnych u dzieci i radzenia sobie z nimi - pogadanki, scenki
- dziecko poznaje zachowania akceptowane społecznie - „Życzenia świąteczne” - ukazanie wartości świąt i uroczystości rodzinnych

- Opłatek,

- Dzień Mamy i Taty

- wiersze, kolędy, - piosenki

 

Cel: umiejętność kontaktowania się z ludźmi

Umiejętności i postawy w poszczególnych sferach rozwoju dziecka Tematyka Działania wychowawcze Spotkania z Rodzicami Metody i formy realizacji
- dziecko potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami i innymi osobami

- „Ja i mój bliźni”

- „Komunikacja w grupie”

- zapoznanie z rówieśnikami

- poznanie wspólnych zainteresowań, zwyczajów innych dzieci, różnych temperamentów

- kształtowanie cierpliwości, wytrwałości, życzliwości, chęci niesienia pomocy w różnych sytuacjach

- rozwijanie pojęć: „koleżeństwo”, „przyjaźń”, „sprawiedliwość”,

„dobroć”

- Msza św.

- zebranie rodziców

- rozmowy indywidualne,

festyn

- zajęcia dydaktyczne

- zabawy integracyjne

- wspólne zabawy na placu przedszkolnym

- dziecko ma bliski kontakt z rodzicami i najbliższymi

- dziecko zna wartość jaką jest rodzina

- dziecko potrafi określić swoją rolę w rodzinie

- „Moja rodzina i mój dom”

- znajomość członków rodziny

- zabawy z rodzeństwem i rodzicami

- obchody uroczystości rodzinnych

- wzajemna pomoc w rodzinie

- codzienna modlitwa za rodziny

- zaangażowanie rodziców w organizowanie uroczystości przedszkolnych, czynny udział

- rozmowy indywidualne

- zajęcia grupowe

- pogadanki

- przedstawienia