pusty2

plan dnia org

 

                                                               

                                       REGULAMIN PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:
 2. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 3. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Nieobecność dziecka w przedszkolu musi być każdorazowo zgłoszona i usprawiedliwiona.
 4. Z uwagi na rozpoczynające się zajęcia dydaktyczne dzieci należy przyprowadzać do godz. 9:00.
 5. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.
 6. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
 7. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
 8. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
 9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcji przedszkola.
 10. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
 11. Czas pracy przedszkola - od godz. 7:00 do godz. 17:30 /od poniedziałku do piątku / przez cały rok za wyjątkiem sierpnia.
 12. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.
 13. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 14. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, nauka języka angielskiego, tańce, gimnastyka korekcyjna, sportowa, szachy itp .
 15. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca z góry na konto: 33 1240 4533 1111 0011 0095 1199
 16. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
  • braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc
  • pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest przedszkole.
  • nieregularnego uiszczania odpłatności
  • nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy
 17. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola przez dziecko.
 18. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy przekazać dyrektorowi przedszkola z końcem miesiąca. Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.
 19. Rodzice są zobowiązani uczestniczyć w zebraniach, Mszach Świętych przedszkolnych i innych uroczystościach.
 20. W wyznaczoną niedzielę każdego miesiąca dzieci mają obowiązek uczestniczyć we Mszy Świętej przedszkolnej, która odprawiana jest w kaplicy Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana przy ul. Matki Pauli Tajber 1. / Istnieje możliwość zamówienia intencji Mszy św /.


Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny i społeczno-emocjonalny.

                                                                      

                                                    

                                                                                                                 REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

                                                                    ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA PANA

                                                                                                  ul. Piaszczysta 8, 31-222 Kraków

 

 1. I. CELE
 2. 1. Opieka nad Dzieckiem i wsparcie jego prawidłowego rozwoju.
 3. 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i

możliwościami rozwojowymi.

 1. 3. Wykształcenie prawidłowych nawyków i relacji.
 2. 4. Współpraca z rodziną.
 3. II. ZADANIA
 4. 1. Niepubliczny Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczą.
 5. 2. Personel Niepublicznego Żłobka pracuje zgodnie z wartościami domu rodzinnego.
 6. 3. Niepubliczny Żłobek umożliwia dzieciom realizowanie się w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
 7. 4. Niepubliczny Żłobek prowadzi zajęcia z dziećmi z zachowaniem rytmu dnia i tygodnia. Realizuje także program zgodnie z porami roku, świętami w tradycji kulturowej i innymi

uroczystościami.

 1. 5. Niepubliczny Żłobek tworzy warunki sprzyjające fizycznemu, emocjonalnemu, społecznemu i poznawczemu rozwojowi dziecka.
 2. 6. Niepubliczny Żłobek tworzy warunki do kontaktu z kulturą narodową i tradycją.

 III. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. 1. Niepubliczny żłobek Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana sprawuje funkcję opiekuńczą nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia, polskimi oraz międzynarodowymi.
 2. 2. Żłobek nadaje pierwszeństwo w zapisach rodzeństwom dzieci uczęszczających do przedszkola Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana oraz z rodzin wielodzietnych.
 3. 3. Niepubliczny żłobek Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana - jest czynny w godzinach od 7.00 do 17:30 od poniedziałku do piątku, przez 11 miesięcy w roku / od września do lipca włącznie / , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Bożego Narodzenia czyli dnia 24 grudnia, Wielkiego Piątku oraz piątków w ciągu roku przypadających po czwartkowych Dniach Świątecznych.
 4. 4. Niepubliczny żłobek Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych dzieci, wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym i inspirującym środowisku.
 5. 5. Usługi świadczone przez niepubliczny żłobek Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana - są odpłatne. Aktualne opłaty za czesne podane są na stronie internetowej żłobka www.przedszkolezdch.pl
 6. 6. Dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie do 10 godzin dziennie. W wyjątkowych sytuacjach pobyt dziecka w żłobku może zostać przedłużony za dodatkową opłatą określoną w umowie zawartej z rodzicami.
 7. IV. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
 8. 1. Do odebrania Dziecka ze żłobka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi przedstawicielami Dziecka (nazywani dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie.
 9. 2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.
 10. 3. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków Dzieci nie będą wydawane.
 11. 4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte. Żłobek na prawo żądać przedłożenia zaświadczenia, iż dziecko jest zdrowe, w razie wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia. Pracownicy nie podają dzieciom lekarstw.
 12. 5. Żłobek zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie sprawowanej opieki.
 13. 6. Ważne sprawy dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.
 14. 7. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka zostanie mu udzielona pierwsza pomoc. Żłobek niezwłocznie poinformuje o wypadku lub wszelkich problemach zdrowotnych dziecka Rodziców lub Opiekunów na numer telefonu wskazany jako kontaktowy w Formularzu Zgłoszeniowym Dziecka. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji żłobek nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami z przyczyn leżących po stronie Rodziców lub Opiekunów.
 15. 8. Instytucje Państwowe, dbając o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, rodziców oraz pracowników, na przykład w sytuacji zagrożenia chorobami zakaźnymi lub w innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci, mogą zarządzić czasowe zamknięcie żłobka. Zamknięcie żłobka spowodowane przyczynami wymienionymi powyżej nie zwalnia rodziców lub opiekunów dziecka z obowiązków wynikających z podpisanej z placówką umowy o opiekę.
 16. V. ORGANIZACJA DNIA
 17. 1. Organizację zajęć i rytmu dnia dla dzieci określa umowa oraz plan dnia przedstawiony na stornie internetowej żłobka ( www.przedszkolezdch.pl ). Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
 18. 2. Wyżywienie: wyżywienie dostarczane jest do żłobka z własnej kuchni przedszkolnej mieszczącej się w budynku żłobka, ceny wyżywienia podane są na stronie internetowej www.przedszkolezdch.pl.
 19. 3. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby Dzieci (np. alergie).
 20. 4. Rodzice (Opiekunowie Prawni) powinni zaopatrzyć dzieci na czas pobytu w: pampersy (dla dzieci, które nie potrafią korzystać z nocnika), obuwie na zmianę, ubranie na zmianę, smoczek z zapinką (o ile dziecko używa), butelkę do mleka i picia ( w zależności od wieku dziecka), ulubioną przytulankę. Wszystkie przedmioty powinny być podpisane.

Rodzice proszeni są o ubieranie dzieci i pozostawianie ubrań na zmianę dopasowanych do panujących warunków pogodowych. Dzieci powinny mieć wygodne ubrania i buty zapinane na rzepy lub zamek.

 1. 5. Program zabaw i zajęć jest ustalony przez personel placówki i przyporządkowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka . Dzieci, które są obecne w żłobku uznaje się za zdrowe i mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach zarówno w pomieszczeniu jak i na terenie otwartym o ile pogoda oraz stan powietrza na to pozwalają. Zajęcia nie są realizowane na powietrzu otwartym po przekroczeniu stężenia pyłu PM10 powyżej 100μg/m3 na najbliższej stacji pomiarowej.
 2. 6. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności:
 3. a) za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w żłobku oraz na placu zabaw, b) za rzeczy osobiste przyniesione do żłobka, w tym rzeczy drogocenne, wartościowe.
 1. VI. DODATKOWE ZAJĘCIA
 2. 1. W ramach ponoszonej opłaty, niepubliczny żłobek Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana - oferuje zajęcia dostosowane do możliwości wiekowych dzieci, w tym: - codzienne zajęcia językowe (język angielski) - Zajęcia dodatkowe: muzyczne, plastyczne, gimnastyczne, taniec towarzyski – w wybrane dni tygodnia (ustalone przez dyrektora placówki) minimum edukacyjne na 1 dzień pobytu dziecka to 1 godzina.

 VII. OPŁATY

 1. Opłata rezerwacyjna-wpisowa jest płatna do 4 dni od złożenia karty zapisu w kancelarii przedszkola po tym terminie brak opłaty wpisowej unieważnia zapis.

 Opłata rezerwacyjna jest opłatą jednorazową

 1. 2. Brak dokonania opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty.
 2. 3. Nieobecność dziecka nie zwalnia rodziców od wniesienia opłaty stałej i nie podlega zwrotowi. Opłata za pobyt w żłobku nie ulega zmianie ze względu na aklimatyzację, przerwy świąteczne, dni ustawowo wolne od pracy oraz „długie weekendy”.

Opłata za wyżywienie jest naliczana za dni, w których dziecko było obecne w żłobku

 1. 4. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartym w umowie z rodzicami. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia zaległej opłaty pod warunkiem, że zwolnionego miejsca nie zajmie inne dziecko oczekujące w kolejce.
 2. 5. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy niepublicznego żłobka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana - skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty 20 zł /h za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
 3. 6. Wszelkie opłaty na poczet żłobka wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy - PekaoBiznes24  : 33 1240 4533 1111 0011 0095 1199 / transakcja opisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz tytułem wpłaty /.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia

miedzy Dyrekcją Niepublicznego Żłobka  Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana  a Rodzicem.

Zgadzam się z zapisami Regulaminu:

Kraków, dnia………………… ..............................................

                                Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

RODZIC ZOBOWIĄZANY JEST DO PODPISANIA KAŻDEJ STRONY REGULAMINU !!!