pusty2

plan dnia org

 

                                                               

                                       REGULAMIN PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:
 2. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 3. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Nieobecność dziecka w przedszkolu musi być każdorazowo zgłoszona nauczycielowi i usprawiedliwiona.
 4. Z uwagi na pracę dydaktyczno-wychowawczą dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 9:00 i odbierać najwcześniej od godz. 14:30. 
 5. W przypadkach losowych i sporadycznych spóźnień należy poinformować o tym nauczyciela prowadzącego grupę poprzedniego dnia lub w dniu spóźnienia najpóźniej do g. 9:00. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola w przypadku notorycznych i nieusprawiedliwionych spóźnień. 
 6. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
 7. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
 8. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
 9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcji przedszkola.
 10. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
 11. Czas pracy przedszkola - od godz. 7:00 do godz. 17:00 /od poniedziałku do piątku / przez cały rok za wyjątkiem sierpnia.
 12. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.
 13. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 14. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, nauka języka angielskiego, tańce, gimnastyka korekcyjna, sportowa, szachy itp . /
 15. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca z góry na konto: 33 1240 4533 1111 0011 0095 1199
 16. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
  • braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc
  • pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest przedszkole.
  • nieregularnego uiszczania odpłatności
  • nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy
 17. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola przez dziecko.
 18. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy przekazać dyrektorowi na druku pobranym z kancelarii przedszkola. Obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia.
 19. Rodzice są zobowiązani uczestniczyć w zebraniach, Mszach Świętych przedszkolnych i innych uroczystościach.
 20. W wyznaczoną niedzielę każdego miesiąca dzieci mają obowiązek uczestniczyć we Mszy Świętej przedszkolnej, która odprawiana jest w kaplicy Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana przy ul. Matki Pauli Tajber 1. / Istnieje możliwość zamówienia intencji Mszy św /.

 

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny i społeczno-emocjonalny.