pusty2

 

Zasady funkcjonowania Przedszkola Zgrom. Sióstr

Najśw. Duszy Chrystusa Pana

 w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19

§ 1.

 1. „Zasady funkcjonowania Przedszkola Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana przy ul.Piaszczystej 8 w Krakowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”, zwane dalej „zasadami”, obowiązują od dnia 6 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
 2. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie przedszkola i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.
 3. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana w Krakowie
  niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.
 4. Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych zasad, odpowiada dyrektor Przedszkola Zgrom. Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana.
 • § 2.
  1. W okresie ogłoszonej epidemii przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 17.30.
  2. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25.
 • § 3.
 1. W przedszkolu wydziela się strefy dostępne dla rodziców i osób trzecich.
 2. Wejście rodzica lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników przedszkola, jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem przedszkola, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.
 3. Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci i nauczyciele oraz inni pracownicy, nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych zasadach.  
 4. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem.
 5. Rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola, obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem udostępnionym przed wejściem do placówki oraz zastosowanie własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych.  
 6. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego przedszkole, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki. 
 • § 4.
  1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
 • sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
  z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
  w przedszkolu; 
 • dozowniki płynu do dezynfekcji rąk - przed wejściem do budynku, na korytarzach przy drzwiach do sal zajęć oraz w miejscu przygotowywania posiłków,
 • środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, oraz ogólnodostępne rękawiczki
  i maseczki/przyłbice ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w tym rodzicami i dostawcami; 
 • plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem; 
 • pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia); 
 • pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika. 
 1. 2. Dyrektor w szczególności: 
 • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
  z powierzonymi im obowiązkami; 
 • dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować; 
 • komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci; 
 • kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia
  u dziecka choroby COVID-19; 
 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika; 
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb; 
 • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem; 
 • zapewnia organizację pracy przedszkola, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości stali opiekunowie. 
 • § 5.
 1. 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest: 
  • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 
  • kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 
  • dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 
  • informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci; 
  • zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi; 
  • przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;
  • stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
 1. Pracownicy pomocniczy – woźne oraz personel kuchenny, nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela.
 1. Pomoce nauczyciela / woźne oddziałowe w szczególności:
 • myją i/lub dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 
 • myją i/lub dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie); 
 • myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;
 • wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 
 • myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej; 
 • myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, zanim będzie z nich chciało skorzystać kolejne dziecko / raz na godzinę; 
 • wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania; 
 • wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.
 • utrzymują porządek i czystość na terenie wokół budynku przedszkola;
 • dezynfekują klamkę przy furtce wejściowej i poręcze przy schodach prowadzących do wejścia głównego, każdorazowo po przejściu większej (kilkuosobowej) grupy osób;
 • nadzorują stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola obowiązujących zasad (dezynfekcja rak, rękawiczki, maseczki);
 • monitorują stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odprowadzania dzieci w strefie dla nich przeznaczonej;
 • utrzymuje w czystości i dezynfekuje na koniec każdego dnia sprzęty i urządzenia na placu zabaw.
 1. Nauczyciele w szczególności:  
 • monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 
 • monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu;
 • dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza; 
 • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;  
 • przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych przedszkola, w tym łazienki, szatni i korytarzy;
 • dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw; 
 • nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi;
 • w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 1,5 m. 
 • § 6.
  1. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji. 
  2. Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika.
  3. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców z dziećmi – czekają oni przed budynkiem na sygnał do wejścia, dany przez wyznaczonego pracownika przedszkola, z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 m od innego rodzica z dzieckiem, oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę. 
  4. Rodzic przekazuje dziecko przed drzwiami przedszkola, następnie wyznaczony pracownik przejmuje dziecko i odprowadza je do jego grupy. Rodzic pozostaje w wyznaczonej dla niego strefie i następnie opuszcza teren przedszkola.
  5. Pracownik po odebraniu dziecka od rodzica, zaprowadza dziecko do łazienki, dziecko myje ręce i zostaje oddane pod opiekę nauczyciela.
  6. W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od rodziców, niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
  7. Dyrektor lub osoba go zastępująca przeprowadza rozmowę z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie dziecka do przedszkola.
  8. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu i wystąpienia u niego objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka. 
  9. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica lub innej osoby upoważnionej, imienia
   i nazwiska dziecka, pracownikowi dyżurującemu przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 
  10. Wyznaczony pracownik udaje się po dziecko, przyprowadza i przekazuje osobie odbierającej, w wyznaczonej do tego strefie.
  11. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przy bramce wejściowej. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw.

   

 • § 7.
 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach. 
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  
 3. Pracownicy kuchni w szczególności: 
 • dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 
 • myją ręce każdorazowo:
 1. przed rozpoczęciem pracy, 
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 
 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 
 6. po skorzystaniu z toalety, 
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 
 8. po jedzeniu i piciu; 
 • myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 
 • odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne; 
 • wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;
 • jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 
 • przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami; 
 • po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola; 
 • myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 
 • Posiłki dla dzieci odbierane są z windy tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z bezpośrednimi opiekunami dzieci. 
 • Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.
 • Po spożyciu przez dzieci posiłku wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.  
 • Posiłki dzieciom podają nauczyciele przypisani do danej grupy. 
 • § 8.
 1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren przedszkola. 
 2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane/odgrodzone. 
 3. Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku, na zakończenie każdego dnia są czyszczone i dezynfekowane przez woźne. 
 5. Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.