pusty2

PROCEDURA  – BEZPIECZNY POBYT DZIECI W BUDYNKU

PRZEDSZKOLNYM

1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez rodziców lub opiekunów prawnych przy czym rodzic lub opiekun odprowadza dziecko do sali.

2. Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali, a kończy odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych lub upoważnione osoby.

3. Za moment odebrania uważa się chwilę pierwszego opuszczenia sali przez dziecko wraz z rodzicem, opiekunem prawnym lub upoważnioną osobą.

4. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów - reguł

warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola.

5. W czasie pobytu dzieci w budynku, przebywają one w salach zabaw pod opieką nauczyciela.

6. Dzieci korzystają z łazienki przy sali wg wprowadzonych przez nauczycieli zasad np. zgłaszanie wyjścia do łazienki.

7. Dzieci korzystające z zajęć dodatkowych są podczas tych zajęć pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za te zajęcia.

8. Dziecko może samodzielnie wyjść do łazienki, szatni lub do innej sali za wyłączną zgodą i pod kontrolą nauczyciela.

9. Dzieci 3 -letnie poruszają się po budynku tylko i wyłącznie pod opieką

pracownika przedszkola.

10. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne i bezpieczne. Nie powinien zawierać ostrych metalowych dodatków zagrażających zdrowiu dziecka.

11. Dzieci nie powinny przynosić biżuterii, a jeśli taką posiadają w czasie

pobytu w przedszkolu odpowiedzialność za to ponosi rodzic.

12. Podczas przebywania w szatni dzieci ubierają się i rozbierają pod opieką nauczyciela, pomocy, a w przypadku potrzeby także z pomocą woźnej.

13. Personel przedszkola zobowiązany jest zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola.

14. W pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia należy zapewnić

temperaturę co najmniej 18 stopni.

15. Obowiązkowe wietrzenie sal odbywa się pod nieobecność dzieci. W okresie grzewczym może być otwarte jedno okno, po jednej stronie sali, tak aby nie powodowało przeciągów.