pusty2

 

 

 

 

STATUT
Niepublicznego Przedszkola

Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

w Krakowie 
ul. Piaszczysta 8

 

 

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
 5. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .
 7. ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649)
 8. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)
 9. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. , poz. 1646)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).
 • 2
 1. Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, z siedzibą w Krakowie, ul.Piaszczysta 8.
 2. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana zwane w Statucie „Przedszkolem” nosi status „Niepublicznego” w rozumieniu Prawa Oświatowego.
 3. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana z siedzibą w Krakowie przy ulicy Matki Pauli Zofii Tajber 1.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Krakowie.
 5. Przedszkole używa pieczęci urzędowych w brzmieniu:

 

„Niepubliczne Przedszkole

Zgromadzenia Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana

31-222 Kraków, ul.Piaszczysta 8

tel. 781 859 934, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 945-199-25-05, REG. 122707848 ”

 1. Przedszkole używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji przedszkola.
  7. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Przedszkola

 • 3
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju wychowanka. Wsparcie to realizowane jest  przez  proces  opieki,  wychowania  i nauczania  –  uczenia  się,  co  umożliwia wychowankowi odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia wychowanek osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:
 4. wspieranie wielokierunkowej aktywności wychowanka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym, emocjonalnym,  społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 5. tworzenie warunków umożliwiających wychowankom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 6. wspieranie aktywności wychowanka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 7. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez wychowanków doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc wychowankom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 8. dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju wychowanka, możliwości percepcyjnych
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 9. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność wychowanka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 10. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 11. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;
 12. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość wychowanka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 13. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej wychowanka przyrody;
 14. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;
 15. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju wychowanka;
 16. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez wychowanka wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 17. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się wychowanka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 18. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających wychowankom poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
 19. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania wychowanka językiem obcym nowożytnym i poznawaniu innych kultur.
 • 4
 1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega w szczególności na:
  1. Rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka;
  2. Rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
  3. Poznaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie wychowanka w przedszkolu;
  4. Wspieraniu potencjału rozwojowego wychowanka;
  5. Stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola

        oraz w środowisku społecznym;

 1. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych;
 2. Rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 1. Rodziców ucznia;
 2. Dyrektora przedszkola;
 3. Nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 4. Poradni;
 5. Pracownika socjalnego;
 6. Asystenta rodziny;
 7. Kuratora sądowego;
 8. Organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także  w formie:
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. porad i konsultacji.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

 • 5
 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu, należy w szczególności:
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków;
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

 

 • 6
 1. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści w przedszkolu, prowadzą – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u wychowanka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku wychowanków realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 4. rodzicami uczniów;
 5. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 6. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 7. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • 7
 1. Przedszkole rozwija u wychowanków poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 2. wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu, miasta;
 3. organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;
 4. eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola;
 5. wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.
 6. pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, miejscowością, najbliższym środowiskiem;
 7. organizowanie nauki religii.

ROZDZIAŁ III
Sposób realizacji zadań Przedszkola

 

 • 8
 1. W celu wspomagania indywidualnego rozwoju wychowanka oraz wspomagania rodziny                w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki szkolnej, przedszkole:
  1. tworzy warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości rozwojowych wychowanków przedszkola;
  2. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych wychowanka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  3. informuje opiekunów na bieżąco o postępach wychowanka;
  4. uwzględnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
  5. uwzględnia propozycje wychowanków w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych;
  6. ustalając pracę pedagogiczną kieruje się zasadą wykorzystania w pracy metod aktywizujących wychowanków;
  7. stosuje formy pracy otwartej, umożliwiając wychowankom wybór miejsc i rodzaju aktywności.
 • 9
  1. W miarę potrzeb i możliwości własnych przedszkole pomaga rodzinom, którym z powodu trudnych warunków losowych potrzebna jest pomoc materialna.
 • 10
  1. W czasie zajęć w przedszkolu opiekę nad wychowankami sprawuje się w następujący sposób:
 1. Opiekę nad wychowankami w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad wychowankami może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola;
 2. Rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność;
 3. Wychowankowie mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające;
 4. Zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
 5. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
 • W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym osobę prowadzącą przedszkole;
 • Dyrektor za zgodą osoby prowadzącej przedszkole może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa,  a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu wychowanków;
 • Stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu wychowanków i rodzaju ich działalności.
 1. Wychowankowie w czasie całodziennego pobytu korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, estetycznie podanych, zgodnych z normami żywieniowymi;
 2. Korzystanie z posiłków przez wychowanków na pobyt skrócony oraz przez wychowanków alergicznych, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola;
 3. Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej;
 • W przypadku choroby zakaźnej wychowanka, rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola;
 • W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu wychowanka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest :
 • Udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;
 • niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;
 • powiadomić rodziców wychowanka, w razie nieobecności dyrektora;
 • o zaistniałym zdarzeniu poinformować  nauczycielkę zmienniczkę.
 1. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

 • 11

 

 1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
 1. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 wychowanków z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
 2. Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;
 3. Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu;
 4. Każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, omawiany jest regulamin z wychowankami w niej uczestniczącymi;
 5. Każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”;
 6. W trakcie wyjść wychowanków poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi wychowanków przed wyjściem w teren;
 7. Każdy nauczyciel wychodząc z wychowankami poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w dzienniku zajęć grupy;
 8. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
 • W przypadku gdy miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając wychowanków z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola;
 1. Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony;
 2. Dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa, z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

 

 • 12

 

 1. Wychowankowie powinni być przyprowadzani do placówki w godzinach np. 7.00 – 9.00
 2. W przypadku spóźnienia lub nieobecności wychowanka w danym dniu fakt ten zgłaszany jest telefonicznie wychowawcy dziecka;
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;
 4. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać pracownikom placówki w sali zajęć. Od momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo wychowanków ponosi przedszkole;
 5. Dopuszcza się możliwość odbierania wychowanków przez osobę upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili;
 6. Rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniać określoną osobę do jednorazowego odbioru wychowanka z placówki. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa;
 7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania wychowanka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe /sentencję sądu/;
 8. Przedszkole może odmówić wydania wychowanka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić wychowankowi bezpieczeństwa;
 9. W przypadku każdej odmowy wydania wychowanka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z prawnym opiekunem dziecka;
 10. Jeśli wychowanek nie zostanie odebrany po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców;
 11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z wychowankiem przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami;
 12. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach 14.00 – 17.30, wcześniejszy odbiór powinien być zgłaszany nauczycielowi. W momencie przekazania wychowanka osobie odbierającej, ta przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

ROZDZIAŁ IV

Formy współdziałania z rodzicami


 • 13

 

 1. Rodzice mają prawo do:
 1. Uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
 2. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci;
 3. Rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;
 4. Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola, w razie problemów wychowawczych;
 5. Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola;
 6. Zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;
 7. Wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi;
 8. Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 2. Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbując go;
 3. Starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków;
 4. Dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka;
 5. Angażować się, jako partnerzy, w działania przedszkola;
 6. Informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy wychowanka;
 7. Terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych przez osobę prowadzącą;
 8. Przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci;
 9. Przestrzegać czasu pracy przedszkola;
 10. Przestrzegać niniejszego Statutu;
 • Przestrzegać uchwał Rady Pedagogicznej, regulaminów i procedur przedszkola;
 1. Zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola wychowankom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
 2. Wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej wychowanka;
 1. Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:
 2. Zebrania ogólne i grupowe;
 3. Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą, terapeutami;
 4. Imprezy, uroczystości przedszkolne, spotkania, zajęcia otwarte

ROZDZIAŁ V

Organy przedszkola oraz ich kompetencje

 

 • 14
 1. Organami przedszkola są:
 2. Dyrektor;
 3. Rada Pedagogiczna.
 4. Zadania osoby prowadzącej:
 5. a) Powołuje dyrektora przedszkola;
 6. b) Jest organem odwoławczym od decyzji dyrektora przedszkola.
 7. Dyrektor przedszkola w szczególności:
  1. Kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. Sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  5. Dysponuje środkami finansowymi placówki ;
  6. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  8. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 8. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie przedszkola.
 9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.
 10. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.
 11. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez osobę prowadzącą.
 • 15
 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce;
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
 2. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb;
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;
 4. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce;
 3. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalnoś Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane;
 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI PRZEDSZKOLA

 

 • 16

 

 1. Niniejszy statut określa podział kompetencji pomiędzy organami przedszkola, zasady zatwierdzania, opiniowania i uzgadniania podstawowych dokumentów przedszkola.
     
  2. W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie.
 2. Rada Pedagogiczna i dyrektor do osoby prowadzącej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Dyrektor do osoby prowadzącej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 4. Rada Pedagogiczna do dyrektora, dyrektor i Rada Pedagogiczna do osoby prowadzącej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 5. W przypadku sporów lub konfliktów dotyczących kompetencji czy zasad współpracy między organami przedszkola dyrektor w celu wypracowania dobrego rozwiązania powołuje zespół w składzie .
 6. dyrektor przedszkola,
 7. przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
 1. Dyrektor Przedszkola może powołać taki zespół w każdej ważnej bieżącej sprawie nieopisanej w niniejszym statucie. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzje po wysłuchaniu członków zespołu.
 1. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto.
 2. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem i rodzicem.
 3. W sprawach spornych dotyczących wychowanka ustala się co następuje :
 4. rodzic dziecka zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy oddziału przedszkolnego;
 5. wychowawca przedstawia sprawę dyrektorowi przedszkola;
 6. sprawę rozstrzyga dyrektor przedszkola po wysłuchaniu rodziców dziecka.

ROZDZIAŁ VII

Organizacja pracy przedszkola

 • 17

 

 1. Wychowanie w przedszkolu obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

 

 • 18

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą przedszkole.
 2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli.
 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez wychowanków tego oddziału.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań wychowanków.

 

 • 19

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy znajdujące się w zestawie programów wychowania przedszkolnego.
 2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, rytmiki, języka obcego wynosi
  • z wychowankami w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
  • z wychowankami w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 

 • 20

 

 1. Przedszkole do realizacji celów statutowych posiada następujące pomieszczenia:
 2. sale dydaktyczne z odpowiednim wyposażeniem,
 3. korytarze,
 4. gabinet dyrektora,
 5. szatnię,
 6. zaplecze kuchenne,
 7. pomieszczenia gospodarcze i sanitarne,
 8. pomieszczenie socjalne dla pracowników,
 9. plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem.
 10. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw.

 

 • 21

 

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacji przedszkola.
 2. Czas pracy przedszkola, ustalony przez osobę prowadzącą na wniosek dyrektora przedszkola trwa 10 godzin.
 3. Zasady odpłatności za pobyt wychowanków w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustala osoba prowadząca przedszkole.
 4. Opłaty za pobyt wychowanków w Przedszkolu, tak zwana „opłata stała”, ustala osoba prowadząca.
 5. Opłata stała nie podlega zwrotowi za okres nieobecności wychowanka w Przedszkolu, ale w uzasadnionych przypadkach, decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor.
 6. Rodzice zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat za Przedszkole.
 7. Wszystkich obowiązuje wpisowe w momencie zapisu dziecka do Przedszkola , jego wysokość ustala osoba prowadząca, może ona ulegać zmianie w kolejnych latach. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 8. Obowiązują opłaty za okres wakacyjny w wysokości ustalonej przez osobę prowadzącą .
 • 22
 1. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków.
 2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
 3. Koszty wyżywienia wychowanków, w pełni pokrywane są przez rodziców.
 4. Dzienną stawkę wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z osobą prowadzącą. 
 5. W przypadku nieobecności wychowanka w Przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Dyrektorowi lub nauczycielowi, rodzicom przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki, w następnym miesiącu.
 • 23
 1. Termin i sposób wnoszenia opłat za Przedszkole ustala Dyrektor.

ROZDZIAŁ VIII

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 

 • 24

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczo- opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
 1. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
 2. Otoczenie opieką każdego wychowanka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
 3. Prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 4. Wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy w celu maksymalnego ułatwienia wychowankom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 5. Kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
 6. Dbanie o kształtowanie w wychowankach postaw moralnych;
 7. Tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych , dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
 8. Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności wychowanków, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z wychowankiem;
 9. Wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego wychowanka, jego zdolności lub zainteresowań;
 10. Rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece wychowanków;
 11. Organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz dbanie o  indywidualne kontakty z rodzicami ;
 12. Doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
 13. Aktywny udział we wszystkich zebraniach rad pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego;
 14. Aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
 15. Przestrzeganie dyscypliny pracy;
 16. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy wychowanków a także  innych dokumentacji wymaganych przez dyrektora przedszkola;
 17. Kierowanie się w swoim działaniu dobrem wychowanków, poszanowanie ich godności osobistej;
 18. Dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
 19. Przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 20. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 21. Opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
 22. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości wychowanka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań;
 23. Przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości wychowanka do podjęcia nauki w szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
 1. Dokładne poznanie wychowanków, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
 2. Tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
 3. Ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi wychowankami;
 4. Właściwe organizowanie pobytu wychowanka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie wychowanków do współpracy;
 5. Utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami;
 6. Wdrażanie wychowanków do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia;
 7. Wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między wychowankami;
 8. Okazywanie troski i życzliwości każdemu wychowankowi;
 9. Stwarzanie możliwości wykazania się przez wychowanków zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
 10. Współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, oraz innymi specjalistycznymi poradniami;
 11. Dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;
 12. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
 13. Udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
 14. Przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania wychowanków z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
 • 25

 

 1. W przedszkolu można tworzyć następujące stanowiska obsługi:
 • Księgowy;
 1. Intendent;
 • Woźny;
 1. Konserwator;
 • Sprzątaczka;
 1. Kucharz;
 2. Pomoc kuchenna i inne.
  1. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:
 3. Obsługa kancelaryjno – biurowa przedszkola;
 4. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;
 5. Reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich dyrektora i nauczycieli;
 6. Przestrzeganie Statutu przedszkola i innych obowiązujących w przedszkolu aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń dyrektora.
  1. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności:
 7. Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w przedszkolu;
 • Przestrzeganie regulaminu pracy;
 1. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych;
 2. Właściwe zabezpieczenie i dbanie o powierzone im mienie przedszkola;
 3. Utrzymywanie w czystości sprzętu i pomieszczeń przedszkola;
 4. Dbanie o dobro przedszkola oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić przedszkole na szkodę,
 • dbanie o estetyczny wygląd miejsca pracy.
  1. Pracownicy obsługi przedszkola mają obowiązek:
   a) informować o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach zagrażających   bezpieczeństwu wychowanków;
   b)  wspomagać nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem wychowanków;
   c)  udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.
  2. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników, określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.

 

 • 26
 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są:

    do  przestrzegania regulaminu pracy, zarządzeń dyrektora, przepisów BHP i p/poż;

 1. przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, oraz papierosów elektronicznych na terenie przedszkola;
 2. informowania o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu wychowanków;
 3. wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem wychowanków;
 4. udzielania pomocy na prośbę
 5. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników, określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.

 

ROZDZIAŁ IX

Prawa i obowiązki wychowanków

 

 • 27
 1. Wychowanek w przedszkolu ma prawo do:
 2. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 3. poszanowania jego godności osobistej;
 4. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 5. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 6. akceptacji jego osoby;
 7. różnorodności doświadczeń;
 8. wypoczynku, kiedy jest zmęczone;
 9. prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;
 • korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola.
 1. Wychowanek w przedszkolu ma obowiązek:
 2. przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka;
 • poszanowania mienia w przedszkolu;
 1. stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez wychowanków i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej;
 2. postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i współżycia w grupie rówieśniczej;
 3. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić ucznia z listy wychowanków w przypadku:
 4. Absencji trwającej dłużej niż miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola;
 5. Systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, gdy warunki materialne rodziny nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień.
 6. Gdy rodzice i opiekunowie wychowanka działają na szkodę przedszkola
 7. W przypadku zamiaru skreślenia ucznia z listy wychowanków, dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
 8. Zawiadomienia rodziców na piśmie o konieczności podjęcia decyzji.
 9. Zaproponowanie rodzicom i wychowankowi odpowiedniej pomocy.
 10. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 

 

 • 28
 1. Ceremoniał przedszkola obejmuje:
 • Spotkanie opłatkowe;
 • Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla 5 i 6 latków;
  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
  3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez osobę prowadzącą.
  4. Środki na działalność Przedszkola pochodzą z dotacji oświatowej przekazywanej przez JST i wpłat rodziców, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa;
  5. Dotacja, przekazywana na konto przedszkola, podlega rozliczeniu z organem dotującym.
  6. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia.
  7. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

    pracowników, rodziców i wychowanków.

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez osoby zainteresowane, udostępnia się statut na stronie przedszkola.